Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou
 

 

Disclaimer & Privacy

Adres gegevens
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Sacra.nl  zal geen gegevens van haar bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Cookie wetgeving
Ook al is het niet helemaal terecht, het begrip 'cookies' is inmiddels onlosmakelijk met privacy kwesties verbonden geraakt. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal landen wetten en regels zijn gaan maken over cookies. ►lees meer

Bezoekers van onze website
De bezoekers van onze website worden door ►Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de aangeboden diensten of de meest opgevraagde pagina’s van de website geregistreerd. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Disclamer
Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer. De ontwikkelaars, beheerders en medewerkers van deze website zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Ondanks dat Sacra zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn. Sacra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Sacra erkent daarnaast ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden. De door Sacra verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging en naar de beste inzichten van dat moment worden gewijzigd.

Meer informatie over privacy
www.cbpweb.nl
www.rijksoverheid.nl Wet bescherming persoonsgegevens
Consumentenbond.nl
 

© 2015 sacra disclaimer & privacy